ระบบการเรียนแบบ JCT

A System of Growth Designed to Help Students Reach Their Goals

กฏการเจริญเติบโตมี 3 ประการ ได้แก่
เริ่มตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงตัวเอง และทำให้เป็นกิจวัตร 
โรงเรียนโทโยได้นำกฏการเจริญเติบโตนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และพัฒนาศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคนให้เพิ่มสูงขึ้น

Steps of Educatio

AdmissionsLanguage Proficiency Assessment
Counseling/Target Setting
After 3 monthstudy → Progress Check
Counseling / Target Setting
After 3 monthsStudy → Progress Check
Goal Reached!

JJM

Jikei Japanese Monitoring
Get an Accurate Idea of Your Ability

JJM เป็นข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ข้อสอบชุดนี้ออกโดยอาจารย์ของโรงเรียนโทโย โดยอ้างอิงจากข้อสอบ JLPTและ EJU ข้อสอบจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง และผลการสอบJJMนี้ จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแต่ละด้านของนักเรียน และช่วยกำหนดเป้าหมายในการเรียน

Counseling・Target setting

Analyze Your Ability based on JJM results

การเคาว์เซลลิ่งจะอ้างอิงผลการสอบ JJM และให้วิเคราะห์ตัวเอง พร้อมกับร่วมกำหนดเป้าหมายกับอาจารย์ โดยอาจารย์จะแนะว่าควรจะเสริม หรือพัฒนาอะไรตรงไหน อย่างไรบ้าง

Counseling Sheet

ถึงแม้จะเป็นนักเรียนระดับต้น แต่ทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างหลากหลาย อย่างเช่น นักเรียนบางคนเก่งการใช้คำศัพท์ บางคนเก่งตีความจากบทความ
สำหรับเคาว์เซลลิ่งชีทนั้น เราอ้างอิงจากผลการสอบ โดยแยกออกเป็นทักษะ และวิชา เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใช้ในการเคาว์เซลลิ่งกับอาจารย์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในเทอมถัดไป จากความสามารถที่มีอยู่จริงในตอนนี้

Counseling Notes

เสมือนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อเช็คและดูแลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ระหว่างเทอมเ ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องการเรียน แผนการเรียน หรือข้อสงสัยต่างในการใช้ชีวิตประจำวัน

※Click to enlarge and view it.