ระบบการศึกษา(Educational System)

การเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ“รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักอธิบายด้วยตัวเอง”

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโทโย หลังจากก่อตั้งปี ค.ศ.1988 คติในการทำงานของเรา คือ ทำงานเพื่อสังคมนานาชาติโดยผ่านระบบการเรียนภาษามาโดยตลอด และหลักการสอนโดยให้นักเรียนได้”รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักอธิบายด้วยตัวเอง”เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง และวงการการทำงาน