Jazyková škola Toyo(東洋言語学院)

Toyo Language School (TLS) je japonská jazyková škola v Nishi-Kasai. Ide o mestskú časť, ktorá boduje aj v celoštátnom rebríčku miest s najpozitívnejším hodnotením zo strany japonských obyvateľov. Škola, kde si môže každý študent vďaka maximálnej pomoci vytvárať jasný obraz budúcnosti. To je Toyo Language School.

Záujemcovia si môžu v závislosti od cieľa vybrať z piatich kurzov

Životné cesty, pre ktoré sa môžu absolventi rozhodnúť, sú rôzne: odborná škola, univerzita, postgraduálne štúdium, univerzita umeleckého zamerania, práca v Japonsku alebo inde. V Jazykovej škole Toyo sa snažíme uspokojiť nároky každého študenta. V záujme toho, aby mohol každý jednotlivec naplniť svoje predstavy a ciele, ponúkame päť kurzov.

Pokračovanie v postgraduálnom štúdiu

Japonský systém postgraduálneho vzdelávania sa v mnohom líši od systému iných krajín. Po tom, čo si prijatí účastníci kurzu osvoja základy japonského systému, začnú sa pripravovať na ďalšie štúdium, a to dvakrát týždenne na vyučovacích hodinách a v rámci individuálnej prípravy. Vyučovacie hodiny sa zameriavajú na rozvoj elementárnych vedeckých schopností, potrebných vo všetkých výskumných oblastiach. Počas individuálnej prípravy sa študentovi venuje pedagóg (v pomere 1:1), ktorý v danej prírodovednej, humanitnej alebo ekonomickej oblasti dosiahol minimálne II. stupeň vysokoškolského štúdia.
Go to English page to get our full information

Pokračovanie v univerzitnom štúdiu

Na základe dlhoročných skúseností s univerzitným vzdelávaním organizujeme v TLS aj špeciálny kurz pre záujemcov o univerzitné štúdium. Pedagóg, ktorý kurz vedie, je informovaný o všetkých aktualitách, týkajúcich sa prijímacích pohovorov. Cieľom kurzu je nielen úspešne zvládnuť prijímacie pohovory, ale rozvíjať aj logické myslenie, aby sa na univerzite vylúčili prípadné problémy s japončinou. Počas konzultácie s príslušným pedagógom (v pomere 1:1) sa študent rozhoduje pre konkrétnu univerzitu. Na skúške, ktorú absolvujú zahraniční študenti, hlásiaci sa na japonské univerzity (Examination for Japanese University Admission for International Student, EJU), sa snažíme dosiahnuť vysoký počet bodov, t. j. súčasťou kurzu sú predmety ako japonský jazyk, všobecnovzdelácie predmety, matematika atď.
Go to English page to get our full information

Pokračovanie v štúdiu na odbornej škole

V Japonsku existuje približne 3000 odborných škôl, v ktorých si študenti osvojujú poznatky, bezprostredne späté s výkonom budúceho povolania. Vybrať si môžu zo širokej ponuky odborov (napr. animácia, kuchárske umenie, móda, turistický sprievodca). V TLS sme študentom nápomocní počas celého procesu, aby najprv porozumeli vzdelávaciemu programu odborných škôl a našli si oblasť, ktorej sa chcú venovať, a následne aby úspešne absolvovali prijímacie pohovory. Maximálne využívame naše členstvo v najväčšej sieti odborných škôl v Japonsku Jikei, preto vieme ponúknuť také programy, pripravujúce na ďalšie štúdium, aké iné školy nie (napr. zážitky z praxe, návšteva škôl).
Go to English page to get our full information

Pokračovanie v štúdiu na univerzite umeleckého zamerania

Na to, aby mohol niekto študovať na univerzite umeleckého zamerania, napr. na Umeleckej univerzite Tama alebo na Umeleckej univerzite Musashino, musí si okrem japončiny osvojiť aj zručnosti ako tvorba skíc či projektov. Japonské umelecké univerzity hľadajú talenty, ktoré dokážu v súlade s umeleckými výzvami komunikovať s ľuďmi prostredníctvom “tvorivej činnosti”. Tým, že sme pre poslucháčov Jazykovej školy Toyo zriadili umeleckú učebňu, a tak u nich zmiernili záťaž, spojenú s cestovaním, účinnou formou vychovávame študentov s bohatými komunikačnými schopnosťami v japončine. Zamestnávame pedagógov s dobrými výsledkami a dlhoročnými skúsenosťami.
Go to English page to get our full information

Práca v Japonsku

Špeciálny kurz je určený pre študentov, ktorí sa chcú po skončení japonskej jazykovej školy zamestnať. Podmienkou úspešného prijatia do kurzu je štátna skúška z japonského jazyka 2. stupňa (Japanese Language Proficiency Test, JLPT), alebo tomu zodpovedajúca znalosť japočiny. Počas ročného kurzu študenti úspešne absolvujú štátnu skúšku z japonského jazyka 1. stupňa, skúšku zo spôsobilosti na prácu v japonskej firme a skúšku z administratívnej práce. Medzitým zabezpečujeme dôslednú pomoc, orientovanú na zamestnávanie našich študentov v pozíciách praktikantov. Naším cieľom je, aby sa na trhu práce úspešne uplatnili všetci absolventi kurzu.
Go to English page to get our full information

Aktivity

V Jazykovej škole Toyo organizujeme rôzne aktivity počas celého roka. Keďže sme členskou školou siete Jikei, okrem sezónnych podujatí ako letný festival, výlet absolventov atď. pripravujeme mnoho spoločných akcií s odbornými školami. Uvedené programy zabezpečujú študentom cenné príležitosti, aby využívali japonský jazyk v praxi. Prostredníctvom nich by sme chceli študentom pomôcť ďalej rozvíjať ich jazykové zručnosti.
Go to English page to get our full information

Ubytovanie

Internát

Rozvoj jazykových zručností podporuje aj príjemné ubytovanie. Toyo Language School zabezpečuje asi 452 internátnych izieb, vzdialených 15 minút bicyklom. Samostatné bývanie v internáte, bývanie s internátnym pedagógom, nájomný byt; študenti si môžu vybrať podľa svojho individuálneho životného štýlu. Každý si môže plniť sny pri pokojnom a bezpečnom spôsobe života.

Go to English page to get our full information

Návšteva rodín

Uvítal by som viac príležitostí na komunikáciu v japončine!
Chcel by som žiť v japonskom jazykovom prostredí!
Chcel by som sa zoznámiť s Japoncami!
Chcel by som spoznať japonskú kultúru a zvyky v reálnom živote! Vety, ktoré často zaznievajú z úst zahraničných študentov, študujúcich v Japonsku. Návšteva rodín uspokojuje práve ich potreby. O tom, že v Japonsku existuje takáto možnosť, sa ešte veľa nevie, no počet hostiteľských rodín z roka na rok stúpa. Mnoho zahraničných záujemcov si tak cibrí znalosti japončiny, alebo si rozširuje vedomosti o japonskej kultúre.
V záujme dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov poskytuje Jazyková škola Toyo svojim poslucháčom informácie o možnostiach návštev v rodinách. TLS je v spojení so sieťou Homestay in JAPAN!, v ktorej je zaregistrovaných približne 5000 hostiteľských rodín z celého Japonska a ktorá pomáha študentom prostredníctvom služieb, šitých na mieru.
Prečo si nevyskúšate návštevu rodiny, aby ste sa ešte viac zdokonalili v japonskom jazyku?

Go to English page to get our full information